Disclaimer

De website van Mecha Outlet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Mecha Outlet, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Mecha Outlet zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Mecha Outlet behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Mecha Outlet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Mecha Outlet kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mecha Outlet.

Mecha Outlet is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.